TNSU: NAC 2024

The 1st THAILAND NATIONAL SPORTS UNIVERSITY NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE 2024

REGISTER NOW
PROGRAM

We welcome authors t...

Read More
SPEAKERS

For a conference, sp...

Read More
VENUE

Ambassador City Jomt...

Read More

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมจิตวิทยาการกีฬาประยุกต์แห่งประเทศไทย และสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการในศาสตร์ด้านการกีฬา การพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านงานวิจัย และวิชาการในศาสตร์ด้านการกีฬา การพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัย และผลวิชาการ ในศาสตร์ด้านการกีฬา การพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4. เพื่อให้ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการในศาสตร์ด้านการกีฬา การพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หัวข้อการประชุม

 • การออกกำลังกายและกีฬา
 • การฝึกสอนกีฬา
 • การส่งเสริมสุขภาพ
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • การจัดการธุรกิจสุขภาพ
 • การจัดการกีฬาและนันทนาการ
 • สื่อสารการกีฬา
 • การท่องเที่ยวและนันทนาการ
 • การจัดการกีฬา
 • กีฬากับสังคม
 • พลศึกษา
 • สุขศึกษา
 • พลศึกษาและสุขศึกษา
 • พลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
 • กิจกรรมทางกาย
 • นวัตกรรมทางการกีฬา
 • นวัตกรรมและเทคโนโลยีการออกกำลังกายและกีฬา
 • ประเด็นเกี่ยวกับโอลิมปิกสมัยใหมี่
 • สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

Proceedings