ปฏิทินกรอบเวลา

กำหนดการส่งบทความ

1. วันสุดท้ายของการรับบทคัดย่อ10 ก.พ. 63
2. แจ้งการพิจารณาตอบรับบทคัดย่อ 20 ก.พ. 63
3. ส่งบทความฉบับสมบูรณ์20 ก.พ. 63 – 10 มี.ค. 63
4. ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ
20 ก.พ. 63 – 30 มี.ค. 63
5. ส่งผลการประเมินบทความเพื่อปรับปรุงแก้ไข
ตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ
20 มี.ค. 63 – 10 เม.ย. 63
6. ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 20 เม.ย. 63
7. ตอบรับการนำเสนอบทความฉบับสมบูรณ์30 เม.ย. 63