ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนและการชำระเงิน

ชำระเงินค่าลงทะเบียนตามอัตราที่กำหนด ผ่าน ธนาคารกรุงไทย    

ชื่อบัญชี  “มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเพื่อการรับจ่ายเงิน”

เลขบัญชี  207-0-49109-9  สาขา ชลบุรี

  • ส่งหลักฐานการชำระเงินทางเว็บไซต์ www.tnsuconference.com และนำหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน มารับใบเสร็จรับเงิน ณ จุด รับลงทะเบียนในระหว่างการจัดประชุม
  • เมื่อลงทะเบียน และชำระเงินแล้ว มหาวิทยาลัยถือว่าผู้ลงทะเบียนรับทราบ และยอมรับเงื่อนไขการจัดประชุมฯ
  •     และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี

หมายเหตุ: 1) ผู้เข้าร่วมประชุมภายนอกที่ลงทะเบียนและชำระเงินจะได้รับ ID-Card, Hand Book, Abstract Book, ใบเกียรติบัตร, อาหารกลางวัน, อาหารว่างและเครื่องดื่ม

2) ผู้เข้าร่วมประชุมภายในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติไม่เสียค่าลงทะเบียน