กำหนดการประชุม

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2567
ลงทะเบียน ห้องประชุมลีลา
โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ชัยภูมิ
07:30 น. – 08:30 น.
ผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมกันที่ห้องประชุมลีลา ห้องประชุมลีลา
โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ชัยภูมิ
08:30 น.
ประธานเยี่ยมชมนิทรรศการโปสเตอร์และพิธีเปิดการประชุม ห้องประชุมลีลา
โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ชัยภูมิ
08:30 น. – 09:00 น.
วิทยากร
เสวนาหัวข้อ นวัตกรรมศาสตร์การกีฬา
ห้องประชุมลีลา
โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ชัยภูมิ
09:00 น. – 12:00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 น. – 13:00 น.
นำเสนอผลงาน
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
ห้องประชุมลีลา
โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ชัยภูมิ
13:00 น. – 14:00 น.
นำเสนอผลงาน
คณะศิลปศาสตร์
ห้องประชุมลีลา
โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ชัยภูมิ
14:00 น. – 15:00 น.
นำเสนอผลงาน
คณะศึกษาศาสตร์
ห้องประชุมลีลา
โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ชัยภูมิ
15:00 น. – 16:00 น.
พิธีปิด
* ประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมบันทึกภาพ และกล่าวปิดการประชุม
ห้องประชุมลีลา
โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ชัยภูมิ
16:00 น. – 17:30 น.