กำหนดการประชุม

วันที่ 20 มิถุนายน 2563
ลงทะเบียน ห้องประชุมอีสเทอรน์คอนเวนชั่น
โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา
07:00 น. – 09:00 น.
ผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมกันที่ห้องประชุมอีสเทอรน์คอนเวนชั่น ห้องประชุมอีสเทอรน์คอนเวนชั่น
โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา
09:00 น. – 09:30 น.
ประธานเยี่ยมชมนิทรรศการโปสเตอร์และพิธีเปิดการประชุม ห้องประชุมอีสเทอรน์คอนเวนชั่น
โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา
09:40 น. – 10:30 น.
วิทยากร
วิทยากรท่านที่ 1
ห้องประชุมอีสเทอรน์คอนเวนชั่น
โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา
10:30 น. – 12:00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 น. – 13:00 น.
วิทยากร
วิทยากรท่านที่ 2
ห้องประชุมอีสเทอรน์คอนเวนชั่น
โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา
13:00 น. – 14:30 น.
วิทยากร
วิทยากรท่านที่ 3
ห้องประชุมอีสเทอรน์คอนเวนชั่น
โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา
14:30 น. – 16:00 น.
Plenary Session …………………….
หัวข้อ: ………………
ห้องประชุมอีสเทอรน์คอนเวนชั่น
โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา
16:00 น. – 17:30 น.
งานเลี้ยงต้อนรับ
* Note : แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
ห้องประชุมอีสเทอรน์คอนเวนชั่น
โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา
18:30 น. – 21:00 น.
วันที่ 21 มิถุนายน 2563
ลงทะเบียน ห้องประชุมอีสเทอรน์คอนเวนชั่น
โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา
08:00 น. – 09:00 น.
วิทยากร
วิทยากรท่านที่ 4
ห้องประชุมอีสเทอรน์คอนเวนชั่น
โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา
09:00 น. – 10:30 น.
วิทยากร
วิทยากรท่านที่ 5
ห้องประชุมอีสเทอรน์คอนเวนชั่น
โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา
10:30 น. – 12:00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 น. – 13:00 น.
นำเสนอแบบปากเปล่า
* กลุ่ม 1,2,3
ห้องประชุมอีสเทอรน์คอนเวนชั่น เอ (กลุ่ม 1)
ห้องประชุมอีสเทอรน์คอนเวนชั่น บี (กลุ่ม 2)
ห้องประชุมอีสเทอรน์คอนเวนชั่น ซี (กลุ่ม 3)
โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา
13:00 น. – 17:00 น.
วันที่ 22 มิถุนายน 2563
ลงทะเบียน ห้องประชุมอีสเทอรน์คอนเวนชั่น
โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา
08:00 น. – 09:00 น.
วิทยากร
วิทยากรท่านที่ 6
ห้องประชุมอีสเทอรน์คอนเวนชั่น
โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา
09:00 น. – 10:30 น.
วิทยากร
วิทยากรท่านที่ 7
ห้องประชุมอีสเทอรน์คอนเวนชั่น
โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา
10:30 น. – 12:00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน 12:00 น. – 13:00 น.